YAMAHA U1, Japan

,

Preis: 4.800€

Yamaha U3 schwarz

,

Preis 4.900€

Yamaha U3 weiss

,

Preis: 4.800€

Yamaha U1 weiss

,

Preis: 4.800€

„KAISER“, Japan

,

Preis: 4.200,-