DIAPASON (Japan)

,

Preis: 4.300,-

ETERNA (YAMAHA)

,

Preis: 4.290,-

KAWAI BL-12 (Japan)

,

Preis: 4.290,-

YAMAHA U1, Japan

,

Preis: 4.800€

„KAWAI“ BL-51

,

Preis: 4.300,-

„KEMBLE“ (Yamaha-Konstruktion)

,

Preis: 3.500,-

Yamaha U3 schwarz

,

Preis 4.900€

Yamaha U3 weiss

,

Preis: 5.300,-

Yamaha U1 weiss

,

Preis: 4.990,-

„KAISER“, Japan

,

Preis: 4.200,-

Wilhelm GROTRIAN

,

VERKAUFT